Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMIN AKADEMII TAŃCA BAILADANCE
Postanowienia ogólne
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Akademii Tańca Bailadance jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć, bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub prawnego opiekuna. Dokonanie zapisu na kurs lub zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Każdy Uczestnik zajęć przy pierwszym zapisie na zajęcia zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać formularz zgłoszeniowy w recepcji AT Bailadance. W przypadku osób niepełnoletnich, formularz wypełnia rodzic lub prawny opiekun tej osoby.
Zapisując się na zajęcia w AT Bailadance Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Akademia Tańca nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć
O udziale w zajęciach tanecznych osób niepełnoletnich decyduje jego rodzic lub opiekun prawny. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach przez swoje dziecko i ponosi pełną odpowiedzialność za stan zdrowia swojego dziecka.
4. AT Bailadance i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za przybycie na zajęcia i powrót dziecka.
5. AT Bailadance nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia.
Szczególne warunki uczestnictwa
1. Na sali zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się  na liście  uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z Cennikiem i Regulaminem. Z uwagi  na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice, dzieci i inne osoby towarzyszące, które nie uczestniczą w zajęciach  nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.

2. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności u instruktora mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej  opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach.

3. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć  dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.

Organizacja zajęć
1. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia  się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a uczestnik może skorzystać z innych zajęć.
2. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu, AT Bailadance zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, bądź połączenia jej z inną grupą. W takim wypadku Uczestnik ma prawo rezygnacji z zajęć i otrzymania zwrotu niewykorzystanej części wniesionej opłaty.
3. W sytuacjach losowych AT Baildance  ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie.
4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora AT Bailadance ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
Płatności
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i pozostawienie go na recepcji przed każdymi zajęciami.
2. Każdy karnet jest imienny. Może z niego korzystać tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na karnecie.
3. Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach na jakie został wystawiony.
4. Każdy karnet jest ważny przez 40 dni, licząc od pierwszych zajęć po wykupieniu karnetu. Po upływie 40 dni traci ważność bez względu na sytuację uniemożliwiającą uczestnictwo w zajęciach (nawet jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie zajęcia). W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnik proszony jest do zgłoszenia tej nieobecności telefonicznie lub mailowo.
5. W ciągu roku szkolnego w AT Bailadance, uczestnik jest członkiem Szkoły, jeśli systematycznie wykupuje karnety oraz uczestniczy w zajęciach. Skreślenie z listy uczestników następuje w przypadku nieuzasadnionej nieobecności na zajęciach dłużej niż 30 dni od końca ważności ostatnio zakupionego karnetu.
6. AT Bailadance zastrzega sobie możliwość  zmiany Cennika. Każdy nowy członek  zobowiązany jest do opłacenia „wpisowego” w kwocie określonej w Cenniku. Taką opłatę powinna też uiścić osoba pragnąca się reaktywować jako członek po upłynięciu czasu określonego w punkcie 5 Regulaminu Płatności.
7. W przypadku jednorazowego braku karnetu, możliwe jest wpuszczenie Uczestnika na zajęcia po uprzednim potwierdzeniu danych przez recepcjonistę. W przypadku ponownego nie okazania karty lub jej zgubienia Szkoła Tańca wystawi duplikat za dodatkową opłatą w wysokości 5 zł.
8. W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia, AT Bailadance nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które uiściły pełną opłatę karnetową za dany okres.
9. Rezygnacja z kursu/zajęć lub nieobecność na zajęciach nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty lub jego części.
10. W przypadku rezygnacji z kursu minimum 5 dni przed jego rozpoczęciem, osoba która wniosła już opłatę za zajęcia otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 30%. Jeśli rezygnacja z zajęć nastąpi po w/w terminie, a przed rozpoczęciem kursu, zwracana jest kwota w wysokości 50% wniesionej opłaty.
11. Wpłacone zaliczki na poczet rezerwacji miejsca w grupie są bezzwrotne w przypadku rezygnacji przez Uczestnika.
12. Wpłacone zaliczki na poczet rezerwacji miejsca w grupie w przypadku rezygnacji z zajęć z winy Szkoły Tańca lub zbyt małej ilości osób w grupie są zwracane w całości.
13. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie zaliczki w wysokości 30% na poczet rezerwacji terminu lekcji.

Zasady obowiązujące w siedzibie AT Bailadance
1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
2 .Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów).
3. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie AT Bailadance jest zabronione.
4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
5. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników oraz innych Uczestników AT Bailadance.
Postanowienia końcowe
Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do AT Bailadance i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu.
 Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
3. AT Bailadance zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.
4. AT Bailadance zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
5. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela AT Bailadance.